Privacybescherming 


Anicur gaat met de grootste zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door de Europese Richtlijn 95/46/EG hanteren de lidstaten van de Europese Unie dezelfde beschermingsmaatregelen bij verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. De gegevens kunnen opgeslagen worden in een of meerdere databases en worden niet aan derden verstrekt.

U beschikt over het wettelijk recht op inzage van uw persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven of voor verwijdering kunt u met ons contact opnemen.

Op de Anicur-website wordt gebruik gemaakt van cookies om de voorkeurstaal op uw computer op te slaan.